Kurum Kültürü Nedir? Nasıl Oluşturulur?

Kurum kültürü

Günümüzde iş dünyasındaki rekabetin artmasıyla, bir şirketin başarılı olabilmesi için yalnızca ürün ve hizmet kalitesi yeterli değildir. Kurum kültürü de son derece kritik bir role sahiptir. Bu bağlamda kurumsal kültür; başarıyı destekleyen normlar, inançlar ve davranışları içeren bir dizi değeri kapsar.

Kurum Kültürü Nedir?

Kurum kültürü, tüm çalışanlar arasında paylaşılır ve iş süreçlerini düzenler, gerektiğinde firma içi disiplini sağlamayı mümkün kılar. Peki, kurum kültürü nedir, sorusuna daha farklı nasıl bir yanıt verilebilir? Kısaca kurumsal kültürün; şirket içi özgün davranış, tutum, inanç ve alışkanlıkları içeren kapsamlı bir kavram olduğunu söylemek mümkündür.  

Şirketin kuruluşu, tarihi, benimsediği değerler, liderleri, davranış kuralları ve genel vizyonu gibi temel unsurları içeren kurum kültürü, şeffaf iletişim esas alınarak çalışanlar ve yöneticiler arasında geliştirilir. Kurum kültürü, işe alım süreçlerinden başlayarak, şirketin sağlam temeller üzerine kurulmasını sağlamak adına her detayın önemli olduğu bir yapıdır. Özellikle kurum kültürü türleri arasında önemli bir yere sahip olan oryantasyon sırasında, çalışanların aktif katılımı ve sağlanan şeffaf iletişim, şirket içi gelişimi destekler.

Kurum Kültürünü Oluşturan Unsurlar Nelerdir?

Bir organizasyonun kimliğini ve birliğini belirleyen kurum kültürü, pek çok unsuru içerir. Bu unsurlar arasında; kurumun kuruluş tarihi, çevresel etmenler, kullanılan dil, benimsenen değerler, liderlik tarzları, inançlar ve davranış kuralları öne çıkar. 

Şirketin kuruluş tarihi, şirketin temel taşlarını oluşturarak köklü bir geçmişe sahipse, kültürü şekillendiren önemli bir faktördür. Çevresel etmenler, organizasyonun dış dünyayla etkileşimini belirler ve kültürünü şekillendirir. Kurum dili ise, iç iletişimde kullanılan terimler ve ifadeler aracılığıyla ortak bir anlayış oluştururken, değerler, liderlik tarzları, inançlar ve davranış kuralları da çalışanların ortak bir yöne doğru hareket etmelerini sağlar.

Kurum Kültürünün Özellikleri Nelerdir?

Kurum kültürü, içinde birçok özelliği barındıran ve şirket içi organizasyonun temel yapısını şekillendiren bir kavramdır. Kurum kültürü örnekleri dikkate alındığında; belirgin davranışları içeren kalıplaşmış bir yapıya sahip oluğu söylenebilir. Çünkü söz konusu kültür, zaman içinde oluşan bir yapıdır ve soyut ya da somut değerler birbirini tamamlar. 

Kurum kültürünün özellikleri göz önüne alındığında, saygı unsurunun başta olduğu görülür. Çalışanlar kurum kültürüne saygı göstermeli ve bu kültür çerçevesinde hareket etmelidir; söz konusu bu tutum, organizasyonun istikrarını ve başarısını destekler. Kurum kültürü, şirketin kuruluşundan itibaren zamanla oluşan ve yönetici aktarımı, liderin yönlendirmesi, genel vizyon ve misyon ile şekillenen bir dinamiktir.

Devamlılık arz eden bir yapıya sahip olan kurum içi kültür, işe alım sürecinde başlar. Çalışan seçiminde, kurum kültürüne uyumluluk ön planda tutularak, çalışanların adaptasyon süreci bir mentör yardımıyla hızlanır ve sağlam temellere dayalı bir çalışma ortamı oluşturulur. Üst yönetim, kurum kültürünün gelişimini, sürdürülmesini ve gerekirse iyileştirilmesini sağlamak adına önemli bir rol üstlenir. Doğru planlama ve etkili iletişim kanalları sayesinde, farklı kültürlerden gelen çalışanlar arasında uyum kolaylaşır, kültürler arası anlayış artar ve işbirliği güçlenir. Güçlü bir tablo çizen kurum kültürü özellikleri; sadece yazılı kurallarla değil, üst yönetimin aktif katılımı ve etkili iletişimiyle şekillenir, bu da kurumsal başarı ve uyumun anahtarıdır.

Kurum Kültürünü Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Kurumsal kültür, bir organizasyonun değerleri, normları ve çalışma biçimini belirleyen temel unsurlardan biridir. İdeal bir kurum kültürü oluşturmak, çalışanların motivasyonunu artırmanın yanı sıra iş performansını da olumlu yönde etkiler. Kurum kültürü örnekleri analizi yapılacak olursa; söz konusu yaklaşımın oluşmasına etki eden faktörler şu şekilde sıralanabilir:

 • İletişim kanallarının açık, net ve sürekli olması
 • İşbirliğine dayalı bir yaklaşım
 • Takım ruhu ve dayanışma
 • Yetki ve sorumlulukların adil ve akılcı bir şekilde dağıtılması
 • Kurumun çalışmalarının güvence altına alınması
 • Stratejik bir vizyonla kurumun geleceğini güvence altına almak

Bu faktörlerin bir araya gelmesi, çalışan memnuniyetini artırarak kurumun başarılı bir şekilde ilerlemesini mümkün kılar. Söz konusu kritik noktaların doğru bir şekilde yönetilmesi, iş performansını artırmanın yanı sıra,  kurumun sürdürülebilir bir başarı grafiği elde etmesine de katkıda bulunur.

Kurum Kültürü Oluşturmanın Önemi

Yapılan araştırmalar, kurum kültürünün şirket başarısında kilit bir faktör olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Bir şirketin ideolojisinin özünü temsil eden başarılı bir kurum kültürü, performans artışına yol açan olumlu özellikleri vurgularken; işlevsiz bir kültür en başarılı şirketleri bile engelleyebilecek potansiyele sahip olabilir. 

Kurum kültürüne odaklanan şirketler, zor zamanları ve ani değişimleri daha etkili bir şekilde yönetebilir ve güçlenerek çıkabilirler. Sağlıklı kurum kültürü anlayışını benimseyen şirketler, zaman içinde belirli bir yüzdede büyüme, artan gelir ve stok değeri gibi ekonomik avantajlara sahip olabilir. 

Kurum Kültürü Nasıl Oluşturulur?

Kurum içi kültür, bir şirketin iç ve dış zorluklarla başa çıkma yeteneğiyle şekillenir. Etkin bir kurum kültürü inşa etmek için, belirgin hedeflere odaklanan bir plan hazırlamak ve başarıyla uygulamak gereklidir. Sürekli bir kurum kültürü oluşturabilmek için ise uzun vadeli kazanımları sağlamak adına adımlar atmak önemlidir. İşte, başarılı bir kurum kültürü için izlenmesi gereken adımlar:

 • Tüm ekip üyelerinin katkılarını takdir etmek, kurum kültürünü olumlu bir şekilde etkileyen geniş kapsamlı bir faktördür. Çalışanların birbirlerinin başarılarını fark etmeleri, ekip içinde bir dayanışma ve bağlılık hissi oluşturur.
 • Çalışanlara söz hakkı tanıyan ve geri bildirime değer veren bir kurum kültürü oluşturmak hayati öneme sahiptir. Anketler ve çeşitli sohbet uygulamaları gibi doğru dinleme araçları kullanılarak geri bildirim toplamak ilk adımdır. Elde edilen sonuçlar, şirket içinde işe yarayan ve yaramayan unsurları belirleyerek eyleme geçmek için kullanılmalıdır.
 • Şirket değerleri, kurum kültürünün temelini oluşturur. Misyon beyanları hazırlamak sadece bir başlangıçtır; bu değerleri yaşamak, işin her alanına entegre etmek gereklidir. Şirket değerleri, destek koşulları, insan kaynakları politikaları, sosyal yardım programları ve gönüllülük gibi unsurları içermelidir.
 • Etkin bir iş yeri kültürü oluşturmak, çalışanlar arasında sağlam ilişkiler kurmayı amaçlamalıdır. Uzaktan çalışma koşullarında bile, iş birliğini teşvik etmek ve ekip oluşturma etkinliklerine dâhil olmak önemlidir. Çalışanlar arasında ortak kişisel çıkarları bulmak ve bu bağlantıları teşvik etmek, kültürü daha da güçlendirebilir.
 • Öğrenme kültürü, kurum kültürü üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. İlerlemeye odaklanan şirketler, devamlı öğrenen çalışanlara yatırım yapan ve personel gelişimine önem veren kuruluşlardır. Bu noktada şirket içi onboarding çalışmaları büyük katkı sağlayabilir. 
 • Çalışanlar, kişiselleştirilmiş deneyimler beklerler. Memnuniyet anketleri ve çalışan-yol haritalaması gibi araçlar kullanılarak çalışanların değerlerini ve beklentilerini anlamak, kültürü daha etkili bir şekilde oluşturabilir. Bu, her ekip üyesinin kendi kültürle özdeşleşmesine yardımcı olur ve çalışan memnuniyetini artırır.

Kurum kültürü, çalışanlara özen göstermenin ötesine geçer; takdir, şeffaflık, açık iletişim ve sürekli öğrenme gibi unsurları içerir. Şirket çalışanlarına değerli olduklarını hissettirmek, motivasyonu artırır ve iş ortamında dayanışma hissi yaratır. Unutulmamalıdır ki; motive edilmiş bir ekip, başarıya giden yolda sizi daha hızlı ilerletir.  

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir